Regulamin

30 maja 2018

1. Informacje ogólne o portalu.
Oleśnica.żyjesportem.pl jest portalem informacyjnym poświęconym wydarzeniom sportowym na terenie powiatu oleśnickiego.
Administracją serwisu są wyznaczeni do tego redaktorzy posiadający uprawnienia administratorów. Są oni odpowiedzialni za właściwe funkcjonowanie portalu. Skład osobowy portalu uzupełniają redaktorzy, którzy odpowiedzialni są za treści prezentowane na portalu. Serwis olesnica.zyjesportem.pl nie jest powiązany z żadnym klubem. Prezentuje jedynie opinie własne oraz tłumaczenia artykułów z wielu źródeł na temat wydarzeń sportowych na terenie całego powiatu oleśnickiego

2. Informacje o regulaminie.
2.1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Olesnica.zyjesportem.pl i w związku z tym jest wiążący dla wszystkich Użytkowników korzystających z portalu.

2.2. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://www.olesnica.zyjesportem.pl/regulamin

3. Własność intelektualna w serwisie.
3.1. Serwis Olesnica.zyjesportem.pl prezentuje zasoby i treści pochodzące z różnych źródeł, stanowiące tłumaczenia, bądź też twórczość własną redakcji Olesnica.zyjesportem.pl .

3.2. Użytkownicy serwisu Olesnica.zyjesportem.pl mogą korzystać z treści i zasobów w nim zamieszczonych na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem, co oznacza, że wspomniane treści i zasoby mogą być wykorzystane wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Użytkownicy pragnący wykorzystać materiały wchodzące w skład serwisu Olesnica.zyjesportem.pl w zakresie szerszym, niż wspomniany powyżej, zobowiązani są uzyskać w tym względzie wyraźną zgodę serwisu Olesnica.zyjesportem.pl i/lub autora danych treści i zasobów lub osób i podmiotów trzecich, które takimi prawami dysponują.

3.3. Bez uzyskania wyraźnej zgody podmiotów wspomnianych w pkt. 3.2. Regulaminu zabrania się podejmowania w stosunku do treści tekstowych serwisu Olesnica.zyjesportem.pl działań innych, niż wchodzące w zakres użytku osobistego.

3.4. Decydując się na zamieszczenie treści w serwisie Olesnica.zyjesportem.pl (np. tekstów wchodzących w skład cyklu „Ring wolny”) Użytkownik udziela serwisowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej w zakresie, który umożliwia publikację danych treści. Przysyłając wspomniane materiały w celu ich publikacji w serwisie Olesnica.zyjesportem.pl Użytkownik jest świadom udzielenia powyższej licencji. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że wyżej wymienione treści tekstowe stanowią jego własność intelektualną, nie naruszają praw lub dóbr osób trzecich, są zgodne z obowiązującym prawem a ich wykorzystanie i publikacja przez serwis Olesnica.zyjesportem.pl nie narusza prawa w zakresie własności intelektualnej.

4. Użytkownik serwisu
4.1. Użytkownikiem serwisu określa się osobę fizyczną korzystającą z serwisu Olesnica.zyjesportem.pl .

4.2. Użytkownik ma możliwość komentowania artykułów, oceniania innych komentarzy, dodawania swoich artykułów w dziale „Ring wolny”.

6. Polityka prywatności w serwisie
6.1. Administracja serwisu dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników.

7. Zasady wykorzystywania tzw. ciasteczek (cookies) przez serwis
7.1. Administracja serwisu Olesnica.zyjesportem.pl wykorzystuje „ciasteczka” (cookies), czyli pliki zawierające dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Szczegółowe informacje o polityce prywatności znajdują się pod adresem: http://www.olesnica.zyjesportem.pl/polityka-prywatnosci

8. Zasady korzystania z serwisu
8.1. Korzystając z serwisu Olesnica.zyjesportem.pl Użytkownik zobowiązuje się to przestrzegania postanowień Regulaminu. Zgodność z zasadami Regulaminu dotyczy każdej aktywności, jaką można podjąć w serwisie Olesnica.zyjesportem.pl w tym:

– komentowania artykułów,

– publikowania twórczości własnej na łamach serwisu Olesnica.zyjesportem.pl w ramach działu „Ring wolny”,

– głosowania w sondach serwisu Olesnica.zyjesportem.pl .

8.1.1. Komentarz w serwisie Olesnica.zyjesportem.pl może być:

– wyrażeniem opinii dotyczącej artykułu, jego tematyki, lub też wypowiedzią w sposób bezpośredni związaną ze wspomnianą tematyką;

– rozszerzeniem tematyki artykułu (np. uzupełnieniem informacji znajdujących się w nim);

– interakcją z innym Użytkownikiem zaangażowanym w dyskusję na temat artykułu.

8.1.2. Do wprowadzania komentarzy służy moduł znajdujący się pod artykułem (przycisk „dodaj komentarz”). By komentarz mógł zostać opublikowany musi on zawierać minimalną wymaganą liczbę znaków. W celu zarządzania komentarzami Użytkownicy proszeni są o korzystanie z funkcji, które to umożliwiają, takich jak: „edytuj”, „odpowiedz”, „zgłoś” czy „+, bądź -”.
8.1.3. Możliwość skorzystania z funkcji „edytuj” nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania regulaminu. W przypadku edycji komentarza moderacji podlegać będzie zarówno jego pierwotna treść (przed edycją) jak i zmieniona (po edycji).

8.1.4. Zgodność komentarzy z tematyką artykułu wymagana jest we wszystkich przypadkach z wyjątkiem tych, które zostaną wydzielone przez serwis Olesnica.zyjesportem.pl do swobodnej dyskusji pomiędzy Użytkownikami. W takich wypadkach komentarz musi spełniać wyżej wymienione warunki (pkt. 8.1.1.), z wyjątkiem zgodności z tematyką artykułu. Dyskusja na inne tematy niż określone w pkt. 8.1.1. może odbywać się wyłącznie w specjalnym dziale przeznaczonym do swobodnej dysputy pomiędzy Użytkownikami – „Ring wolny” znajdujący się pod adresem: https://olesnica.zyjesportem.pl/kategoria/wolny-ring/

8.1.5. W dziale Ring wolny obowiązują wszystkie postanowienia powyższego regulaminu z wyjątkiem pkt. 8.1.1. Wspomniany dział także podlega moderacji, zaś w celu korzystania z niego w zgodzie z przepisami i w sposób kulturalny wysoce zalecane jest zapoznanie się z etykietą Ring wolny, znajdującą się pod adresem : https://olesnica.zyjesportem.pl/kategoria/wolny-ring/

8.1.6. Komentarze zamieszczane w serwisie Olesnica.zyjesportem.pl muszą być zgodne z definicją komentarza zawartą w pkt. 8.1.1. Regulaminu. Redakcja serwisu Olesnica.zyjesportem.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego komentarza, który nie będzie pozostawać w zgodności z tym punktem. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie komentarzy do publikowania w serwisie Olesnica.zyjesportem.pl twórczości własnej (np. publicystyki, prozy, poezji itp.) czy materiałów reklamowych. Użytkownik pragnący opublikować w serwisie Olesnica.zyjesportem.pl wspomniane materiały powinien skontaktować się z administracja portalu.

9. Odpowiedzialność w serwisie

9.1. Użytkownicy serwisu Olesnica.zyjesportem.pl są proszeni o zgłaszanie komentarzy łamiących Regulamin za pomocą przycisku „zgłoś” oraz wszelkich innych przejawów niestosowania się do postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie redakcji serwisu. Informujemy, że taka aktywność w znaczącym stopniu przyczynia się do usprawnienia procesu moderacji. Użytkownicy serwisu Olesnica.zyjesportem.pl są świadomi, że korzystając z przycisku „zgłoś” ponoszą odpowiedzialność za wysłane zgłoszenie. Redakcja serwisu Olesnica.zyjesportem.pl zastrzega sobie prawo ukarania banem Użytkownika, który notorycznie nadużywać będzie tej funkcji w sposób bezpodstawny (w stosunku do komentarzy i Użytkowników, którzy nie złamali Regulaminu).

9.2. W serwisie Olesnica.zyjesportem.pl niedopuszczalne jest:

9.2.1.
– pisanie komentarza pod nickiem, który może zostać uznany za obraźliwą, wulgarny lub naruszający zasady współżycia społecznego;
– umieszczanie w profilu Użytkownika danych, łamiących którekolwiek z postanowień regulaminu;

9.2.2.
– obrażanie innych Użytkowników, redakcji Olesnica.zyjesportem.pl oraz osób trzecich, w tym zawodników, trenerów i innych osób związanych z dowolną organizacją sportową;
– oczernianie i/lub bezpodstawne oskarżanie innych Użytkowników, redakcji Olesnica.zyjesportem.pl i osób trzecich, w szczególności w sposób notoryczny;
– naruszanie prywatności i dobrego imienia innych Użytkowników serwisu Olesnica.zyjesportem.pl oraz osób trzecich;

9.2.3.
– prowokowanie innych Użytkowników i wszczynanie kłótni;
– „trolling” – rozumiany jako prowokacyjne zamieszczanie kontrowersyjnych treści bądź opinii w celu wywołania nagłej i emocjonalnej odpowiedzi ze strony innych Użytkowników;

9.2.4.
– rozpowszechnianie z wykorzystaniem serwisu Olesnica.zyjesportem.pl , w dowolnej formie, treści sprzecznych z obowiązującym prawem, uznawanych powszechnie za obraźliwe lub wulgarne, naruszających zasady współżycia społecznego, propagujących przemoc, nakłaniających do czynów zabronionych, zawierających treści pornograficzne czy rasistowskie oraz naruszających dobra osobiste innych osób;

9.2.5.
– rozpowszechnianie spamu oraz linków i materiałów reklamowych czy handlowych;
– rozpowszechnianie i udostępnianie linków i innych materiałów, stanowiących konkurencję dla serwisu Olesnica.zyjesportem.pl ;
– pisanie komentarzy nie związanych z tematem artykułu, z wyjątkiem działu, w którym jest to wyraźnie dozwolone;
– wykorzystywanie komentarzy do celów innych niż ich regulaminowe przeznaczenie, na przykład rozpowszechniania twórczości własnej, nieuzasadnionego powielania treści znajdującej się na stronie itp.;

9.2.6.

– naruszanie dobrego imienia serwisu i redakcji Olesnica.zyjesportem.pl ;
– podejmowanie wszelkiego rodzaju działań utrudniających funkcjonowanie serwisu Olesnica.zyjesportem.pl , ingerujących w tok pracy redakcji, zaburzających przejrzystość strony, negatywnie wpływających na jakość odbioru znajdujących się na niej treści i/lub utrudniających dyskusję pomiędzy Użytkownikami;
– podważanie zasadności decyzji podjętych przez redakcję serwisu Olesnica.zyjesportem.pl ;
– komentowanie i prowadzenie dyskusji na temat Użytkowników, których konta zostały zablokowane.

9.2.7.
– upublicznianie materiałów i treści łamiących prawa autorskie i prawa własności innych osób;
– kopiowanie komentarzy z innych portali w szczególności bez podania ich źródła;

9.2.8.
– nadużywanie Caps Locka;
– rażące naruszanie zasad ortografii, gramatyki czy interpunkcji języka polskiego;
– nadużywanie emotikonów oraz znaków typograficznych, interpunkcyjnych i diakrytycznych nie wnoszących przy tym treści merytorycznej i/lub zaburzających przejrzystość komentarza;

9.3 Użytkownicy dopuszczający się wyżej wymienionych przewinień mogą być ukarani w serwisie Olesnica.zyjesportem.pl poprzez usunięcie ich wpisu, a nawet zablokowanie możliwości udzielania komentarzy, jeśli będą czynić to w sposób notoryczny. W przypadku rażącego naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika, serwis Olesnica.zyjesportem.pl informuje o możliwości przekazania informacji o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa odpowiednim organom.

10. Postanowienia końcowe
10.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 24.05.2018 r.

10.2. Administracja serwisu olesnica.zyjesportem.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w Regulaminie. Użytkownicy o wprowadzonych zmianach są powiadamiani niezwłocznie od chwili wprowadzenia zmian.

Brak nadchodzących wydarzeń.


GOK Oleśnica APO logo niebieskie Koszykarski Klub Oleśnica